Regulamin oferty „Wakacyjna promocja”

  • Organizatorem promocji jest Softline sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Rynek Sienny 4b, 70-542, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000051489.
  • Oferta promocyjna jest przeznaczona dla użytkowników systemu Routimo, którym licencja użytkowania wygasła przed 01.06.2023
  • Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
  • Czas trwania oferty promocyjnej: od 20.07.2023 do 31.08.2023.
  • Oferta dotyczy zakupu licencji Routimo w wersji Professonal w promocyjnej cenie 69 zł netto miesięcznie, obniżona cena wersji będzie obowiązywała przez 3 kolejne okresy subskrypcji.
  • Oferta promocyjna nie łączy się z innymi rabatami.
  • Klienci mogą skorzystać z oferty, kontaktując się z działem handlowym sales@routimo.com. W ciągu dwóch dni roboczych zostanie aktywowanie konto w wersji demo, co umożliwi zakup licencji Professional w cenie promocyjnej 69 zł netto miesięcznie.
  • Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 30.11.2023 r. Dla skutecznego skorzystania z promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia poprzez dział handlowy nie później niż do dnia 31.08.2023 r.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Softline Sp.z o.o.
  • Softline Sp z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej www.routimo.com.