REGULAMIN USŁUGI ROUTIMO.COM

Obowiązujący od dnia 21 września 2023 r. 

§1

Definicje i postanowienia wstępne 

 1. Definicje użyte w Regulaminie należy rozumieć w następujący sposób: 
  • Operator – spółka Softline Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Rynek Sienny 4B, 70-542 w Szczecinie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000943979 w Sądzie Rejonowym XVII Wydziału Gospodarczego KRS w Szczecinie o kapitale zakładowym 650.000,00 zł, posiadającą NIP: 852-23-22-215 oraz numer REGON: 81232383200000. 
  • Regulamin – niniejszy Regulamin usług Routimo.com. 
  • System – aplikacja internetowa pod nazwą Routimo.com prowadzona przez Operatora, na warunkach określonych w Regulaminie. 
  • Usługa – dostęp do Systemu udostępniany Klientowi na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin. 
  • Umowa – umowa o świadczeniu Usługi Routimo.com zawarta między Klientem a Operatorem poprzez akceptację niniejszego Regulaminu w momencie zakładania Konta i kontynuowaniu subskrypcji w przypadku zmiany Regulaminu.   
  • Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca Usługę Systemu.  
  • Użytkownik – osoba fizyczna będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, posiadającą Konto Użytkownika w Systemie, upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu zgodnie z Regulaminem w zakresie realizacji swoich obowiązków w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta.  
  • Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Systemu, określany przez Login i Hasło.
  • Login – unikatowa nazwa stosowana dla celów identyfikacji Użytkownika w Systemie. 
  • Hasło – ciąg znaków wybrany przez Użytkownika, przypisany do Konta Użytkownika, wymagany do uzyskania dostępu do Systemu. 
  • Cennik – wykaz szczegółowych świadczeń wraz z ich cenami udostępniony na stronie routimo.com.  
  • Opłata Abonamentowa – podana w Cenniku łączna opłata miesięczna lub roczna z tytułu dostępu do Systemu dla zakresu licencji i modułów zapisanych w Umowie.  
  • Pakiet – zestaw funkcjonalności i parametrów Usługi określony w Cenniku.  
  • Okres Abonamentowy – okres dostępu Klienta do Systemu za jaki uiszczana jest Opłata Abonamentowa. 
  • Okres Próbny – wskazany przez Operatora okres 7 (siedmiu) dni, w którym działanie Konta Użytkownika udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny do celów testowych na ograniczonych zasadach funkcjonalnych wyszczególnionych w Cenniku. 
  • Infrastruktura Serwerowa oznacza środowisko techniczne administrowane przez Operatora, na którym pracuje System. 
  • API usługa świadczona przez Operatora dla wybranych Klientów, umożliwiająca korzystanie z funkcjonalności Systemu za pośrednictwem API – webserwisów.  
  • Rozporządzenie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  • Procesor – Operator, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umowy powierzenia z Klientem wg przepisów Rozporządzenia.  
  • Administrator danych – Klient, który jako organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. 
  • Zbiór danych każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie. 
  • Przetwarzanie danych jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych, stosownie do treści art. 4 pkt. 2) Rozporządzenia.  
  • Podprocesor podmiot, któremu Procesor powierzył w całości lub częściowo przetwarzanie danych osobowych, jako konsekwencję realizowania Usługi. 
  • Moduł – wydzielona funkcjonalność Usługi, która może być dodana do Pakietu na Okres Próbny lub Abonamentowy zgodnie z Cennikiem.
 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług na rzecz Klienta przez Operatora oraz warunki korzystania przez Klienta z Oprogramowania. 
 3. Zapoznanie się z Regulaminem jako integralną częścią łączącej strony Umowy jest niezbędne. Jakiekolwiek zachowania Klienta i Operatora sprzeczne z treścią Regulaminu będą powodować skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z obowiązujących przepisów prawa. 
 4. Założenie konta Demo oraz rozpoczęcie korzystania z Usługi Routimo.com jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia. 

 §2

Postanowienia ogólne 

 1. Operator oświadcza, że zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej jest wyłącznym twórcą dobra chronionego prawem bez rejestracji w postaci programu komputerowego o nazwie Routimo.com, zwanego Systemem. 
 2. Operator zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i licencyjne wyraźnie nieprzeniesione lub udzielone Umową. Prawa udzielone na podstawie Umowy, są wolne od wad prawnych i obciążeń osób trzecich.  
 3. System oraz dokumentacja udostępnione Klientowi, znajdujące się na jakimkolwiek nośniku lub w pamięci operacyjnej komputera, są przedmiotem licencji a nie sprzedaży, z przeznaczeniem do użytkowania przez Klienta wyłącznie na zasadach określonych niniejszą Umową. 
 4. Z zachowaniem postanowień Regulaminu Klient nie może używać kodu źródłowego lub jego części, kopiować, dekompilować, modyfikować oraz opracowywać części jak i całości Systemu. 
 5. Klient nie może dzierżawić, leasingować, udzielać podlicencji (sublicencji), ani w jakikolwiek inny sposób udostępniać odpłatnie lub darmowo Systemu innym podmiotom. 
 6. Operator udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Systemu w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej, bez ograniczenia terytorialnego z zastrzeżeniem warunków Umowy. 
 7. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Systemem stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają  z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. 
 8. Korzystanie z Systemu przez Klienta lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów. 
 9. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechniania Systemu w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Operatora. 

§3

Wymagania techniczne 

 1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Systemu dla systemu komputerowego Użytkownika to:  
  • Dostęp do internetu: łącze 1Mb
  • Procesor: 1,2 GHz
  • Pamięć (RAM): 4 GB
  • Minimalna rozdzielczość: 1280×800 
  • System operacyjny: Windows 7 lub Mac OS X  
  • Przeglądarka internetowa: Google Chrome 14 lub Mozilla Firefox 24 
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań technicznych systemu oraz sposobu świadczenia Usługi, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. 
 3. Operator nie będzie odpowiadać za problemy techniczne ani ograniczenia sprzętowe leżące po stronie Użytkownika, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Systemu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem. 
 4. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usługi była bezpieczna tzn., aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych. 
 5. Operator zapewnia dostępność Usługi na możliwie najlepszym poziomie dążącym do 99% czasu w skali roku z wyłączeniem sytuacji wystąpienia przerw technicznych w dostępie do Usługi w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi lub mającymi na celu rozbudowę  Infrastruktury Serwerowej. 

§4

Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora 

 1. W ramach Opłaty Abonamentowej Umowy Operator udziela Klientowi licencji na korzystanie z Systemu na zasadach określonych w Niniejszym Regulaminie. Licencja udzielona jest wyłącznie na okres trwania Umowy. 
 2. Licencja pozwala na planowanie tras dla pojedynczego fizycznego pojazdu. Godziny rozpoczęcia i zakończenia tras pojazdu nie mogą na siebie nachodzić. Łączna dzienna liczba punktów na trasach pojazdu nie może przekraczać limitów określonych w Pakiecie. Dla trasy można wymienić tylko część oryginalnie zatwierdzonych punktów (domyślnie 30%, nie mniej niż 5). Operator zastrzega sobie możliwość ustalenia indywidualnego limitu dla wybranych Klientów.
 3. Operator zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem Regulaminu z należytą starannością, a także chronić interesy Klienta w zakresie powierzonych sobie czynności.  
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące powstać w toku działalności Klienta bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania przez niego z Systemu oraz szkód powstałych wskutek działania siły wyższej, w tym powstałych wskutek takiej siły szkód w Systemie. Odpowiedzialność Operatora nie obejmuje także utraconych korzyści ani szkód pośrednich. 
 5. Operator nie będzie odpowiadał za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usługi, w tym spowodowane: 
  • niespełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji, 
  • działaniem osób trzecich, 
  • przyczynami niezależnymi od Operatora. 
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Systemu przez Klienta. 
 7. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Systemu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Systemu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik: 
  • dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  • dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Operatora; 
  • będzie używał Systemu do planowania tras dla większej ilości pojazdów niż posiada licencji.

§5

Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta 

 1. Klient zobowiązuje się: 
  • Korzystać z Systemu w sposób nienaruszający niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, 
  • Zapewnić Operatorowi informacje i materiały wymagane do korzystania z Usługi.
 2. Klient oraz Użytkownik Klienta zobowiązują się do: 
  • Korzystania z Systemu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
  • Korzystania z Systemu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami obowiązującego prawa,  
  • Niedostarczania i niezamieszczania w Systemie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa. 
 3. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności na rzecz Operatora wynikających z Umowy, Regulaminu lub odrębnych, zawartych przez Strony porozumień. 
 4. W przypadku korzystania przez Klienta z API Systemu Klient zobowiązuje się do korzystania z API w sposób zgodny z prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dokumentacją API oraz zgodnie ze wskazówkami korzystania z API przekazanymi przez Operatora. Korzystając z API Klient ma możliwość  pobierania, dodawania, usuwania i edytowania danych zawartych w Systemie, realizując te działania na własną odpowiedzialność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania API, w tym również wykorzystania go w sposób generujący zbędne lub nadmierne obciążanie serwera, Klient zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w sposobie wykorzystania API, zgodnych z zaleceniami Operatora. Brak wprowadzenia stosownych modyfikacji pomimo wezwania skierowanego drogą elektroniczną  może skutkować ograniczeniem lub zablokowaniem możliwości korzystania z API. 
 5. Klient wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta.  
 6. Klient zobowiązuje się do nienaruszania własności intelektualnej Operatora w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w Usłudze. 
 7. Na Kliencie spoczywa obowiązek przetestowania Systemu pod kątem bezpieczeństwa danych i zgodności w wymogami prawa, także w kontekście RODO. 

§6

Wsparcie Klienta 

 1. Operator dołoży wszelkich starań w celu bezawaryjnego funkcjonowania Systemu u Klienta. 
 2. Operator zobowiązuje się do zapewnienia Użytkownikom Systemu Wsparcia Technicznego Usługi zwanej dalej Wsparciem klienta mającej na celu usuwanie błędów lub innych problemów technicznych w celu zapewnienia jego poprawnego działania oraz pomoc techniczną Klientowi podczas korzystania z systemu. Wsparcie klienta nie obejmuje rozwiązywania problemów niezwiązanych z funkcjonowaniem Systemu.  
 3. W ramach Wsparcia klienta Użytkownik Systemu może zgłaszać zapytania poprzez formularz kontaktowy w Systemie. 
 4. Klient wyraża zgodę na zdalny dostęp Operatora do zasobów rozwiązań informatycznych związanych z Systemem, przez wskazane przez Operatora osoby. 

§7

Opłaty i Pakiety 

 1. Korzystanie z poszczególnych Usług świadczonych przez Operatora w ramach Systemu jest odpłatne, z wyjątkiem Okresu Próbnego i pakietu LITE. Klient może skorzystać z Okresu Próbnego tylko raz, chyba, że Operator postanowi inaczej.
 2. Szczegółowe informacje o wysokości Opłat Abonamentowych oraz parametrach poszczególnych Pakietów znajdują się w Cenniku zamieszczonym stronie routimo.com. 
 3. Z tytułu Usługi Klient zobowiązuje się uiszczać Opłatę Abonamentową za kolejny Okres Abonamentowy (miesiąc lub rok) z góry w wysokości określonej w Umowie lub Cenniku począwszy od dnia wejścia jej w życie.  Przy czym kolejny Okres Abonamentowy to najbliższy nieopłacony Okres Abonamentowy.
 4. Opłata Abonamentowa może być dokonana w Panelu Klienta aplikacji app.routimo.com za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, lub przelewem tradycyjnym na podstawie zamówienia pobranego z Panelu Klienta aplikacji. W przypadku płatności elektronicznych, faktura generowana jest po zatwierdzeniu płatności przez Przelewy24. W przypadku przelewu tradycyjnego do 3 dni od zaksięgowania środków na koncie bankowym Operatora.  
 5. Klient ma możliwość rejestracji karty płatniczej w Panelu Klienta. Od momentu rejestracji karty wszystkie płatności będą realizowane automatycznie przy użyciu zarejestrowanej karty. Klient może w każdym momencie usunąć zarejestrowaną kartę w Panelu Klienta, co spowoduje wyłączenie automatycznych płatności.
 6. Jeżeli Klient nie uiści Opłaty Abonamentowej za kolejny Okres Abonamentowy, to konto zostanie zawieszone w dniu poprzedzającym kolejny Okresu Abonamentowego. Po tym terminie Klient może uiścić Opłatę Abonamentową, która będzie naliczona za okres od dnia zawieszenia konta.
 7. W przypadku płatności z zarejestrowaną kartą opłata za kolejny Okres Abonamentowy jest pobierana automatycznie na 4 godziny przed zakończeniem Okresu Abonamentowego. Jeżeli płatność się nie powiedzie, to następują kolejne trzy próby, każda w odstępie minimum 24 godzin. Każda nieudana próba pobrania należności za kolejny Okres Abonamentowy skutkuje wysłaniem powiadomienia mailowego do Klienta. Jeżeli wszystkie próby płatności zawiodą, to konto jest zawieszane.
 8. Klient może w każdym momencie zmienić Pakiet oraz liczbę licencji dostępnych w ramach wybranego Pakietu. Zmiany dokonuje Klient w Panelu Klienta aplikacji. Zmiana pakietu na wyższy oraz zwiększenie liczby licencji może być skuteczne od razu (po zatwierdzeniu płatności przez Przelewy24) lub od kolejnego Okresu Abonamentowego. W pierwszym przypadku koszt zmiany Pakietu i licencji jest obliczany proporcjonalnie do ilości dni, które pozostały do kolejnego Okresu Abonamentowego. Zmiana pakietu na niższy oraz zmniejszenie liczby licencji obowiązuje od kolejnego Okresu Abonamentowego.
 9. Klient może w każdym momencie uruchomić dodatkowy Moduł funkcjonalny. Zakres dostępnych modułów, ceny i ewentualne okresy próbne są dostępne w zakładce Moduły Panelu Klienta. Opłaty za Moduły mogą być zależne od ilości licencji lub za całe konto. Odpowiednia informacja znajduje się w opisie Modułu w Panelu Klienta.
 10. Klient może skorzystać tylko raz z Okresu Próbnego dla Modułu. Wyłączenie Modułu przed upływem końca Okresu Próbnego jest równoznaczne z zakończeniem Okresu Próbnego.
 11. Dodatkowy Moduł można wyłączyć w dowolnym momencie, przy czym będzie on aktywny do końca opłaconego Okresu Abonamentowego.
 12. Pakiet LITE jest darmowym pakietem umożliwiającym korzystanie z Usługi w ograniczonym zakresie (m.in. jeden stały pojazd i projekt, brak historii tras). Konto z wybranym pakietem LITE jest automatycznie przedłużone o kolejny Okres Abonamentowy dzień przed zakończeniem bieżącego Okresu Abonamentowego.
 13. Konto LITE można usunąć w Panelu Klienta. W dowolnym momencie można przekształcić konto LITE w konto komercyjne wybierając i opłacając wybraną konfigurację w Panelu Klienta. Klient ma możliwość migracji z konta komercyjnego na konto LITE z końcem Okresu Abonamentowego. Przy czym utraci wtedy dostęp do funkcjonalności i danych, które nie są dostępne w pakiecie LITE.
 14. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdym czasie. Wszelkie zmiany w Cenniku Opłat Abonamentowych będą ogłaszane na stronie routimo.com oraz będą obowiązywać Klienta dopiero od kolejnego Okresu Abonamentowego. 
 15. Jeżeli na podstawie odrębnych uzgodnień Strony ustalą niestandardowe warunki współpracy w zakresie opłat za korzystanie z Usług świadczonych w ramach Systemu, zmieniające, ograniczające lub wyłączającą stosowanie Cennika, Umowa zawierana jest na okres co najmniej 12 miesięcy bez możliwości jej rozwiązania przed upływem tego okresu.

§8

Ochrona danych  

 1. W ramach świadczenia Usługi Procesor bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usługi. 
 2. Dane zgromadzone przez Procesora w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Procesora innym podmiotom. 
 3. Procesor zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Administratora. 
 4. Procesor zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, autoryzowane odpowiednim certyfikatem. 
 5. Procesor  zobowiązuję się ̨ do nieprzetwarzania danych zgromadzonych w związku z wykonywaną Usługą do celów innych niż:̇ 
  • świadczenie Usługi, 
  • wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych, 
  • testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności, 
  • prób odtwarzania ewentualnych błędów i nieprawidłowości w działaniu Systemu zgłoszonych przez Klienta, 
  • sporządzania analiz statystycznych, mających na celu poprawę funkcjonowania Systemu, jej rozwój o nowe funkcjonalności oraz publikowania przykładowych metod wykorzystania i wyników przeprowadzonych analiz. 

§9

Powierzenie przetwarzania danych Operatorowi 

 1. Klient oświadcza, że w myśl przepisów Rozporządzenia (art. 4  pkt  7) jest Administratorem danych osobowych wprowadzanych do Systemu udostępnionych Operatorowi celem realizacji Usługi i przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 2. Klient wyrażając zgodę na realizację Usługi oraz akceptując niniejszy Regulamin powierza Operatorowi jako Procesorowi przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych przez Klienta do Systemu w ramach Usługi, w tym danych osobowych swoich pracowników, współpracowników i kontrahentów udostępnionych Operatorowi celem realizacji Usługi i na czas jej trwania, w zakresie ich zbierania, przechowywania, pobierania, przeglądania, utrwalania, opracowywania, udostępniania i usuwania. 
 3. Zakres danych osobowych podmiotów wskazanych w pkt. 2 obejmuje: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, koordynaty geograficzne, geolokalizację pojazdów, kody dostępowe do posesji. 
 4. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób. 
 5. Procesor jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Administratora danych o jakimkolwiek incydencie, postępowaniu a także o wszelkich planowanych lub realizowanych kontrolach dotyczących przetwarzania przez Procesora udostępnionych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.  
 6. Procesor  ma prawo do dostępu do wszystkich informacji od Administratora danych, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy. 
 7. Procesor  ma prawo wstrzymać lub ograniczyć przetwarzanie danych osobowych w ramach Umowy, jeżeli Administrator danych nie przekaże mu niezbędnych informacji na temat sposobu, zakresu i charakteru przetwarzanych danych lub gdy opóźnia się z ich przekazaniem. 
 8. Procesor zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. 
 9. Procesor gwarantuje, że każda osoba realizująca Umowę w imieniu Procesora zobowiązana jest do bezterminowego zapewnienia poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w szczególności do tego, że nie będzie przekazywać, ujawniać i udostępniać tych danych osobom nieuprawnionym. Jednocześnie każda osoba realizująca Umowę w imieniu Procesora zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych stosowanych u Procesora. 
 10. Procesor zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania danych osobowych w imieniu Procesora osoby realizujące Umowę poinformowane i przeszkolone z zasad bezpieczeństwa pracy z danych osobowymi. 
 11. Każda osoba realizująca Umowę w imieniu Procesora zobowiązana jest do przetwarzania danych osobowych, do których uzyskała dostęp, wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie. 
 12. Każda osoba realizująca Umowę w imieniu Procesora zobowiązana jest do niepowodowania niezgodnych z Umową zmian danych lub utraty, uszkodzenia lub zniszczenia tych danych. 
 13. Każda osoba realizująca Umowę w imieniu Procesora zobowiązana jest do pracy w systemach Klienta z użyciem uwierzytelnienia. 
 14. Procesor  zobowiązuje się stosować adekwatną ochronę powierzonych danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem (zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych) oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”). 
 15. Procesor  zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 Rozporządzenia, przy czym wdrożone środki zabezpieczenia muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu powierzonego przetwarzania danych. 
 16. Administrator danych wyraża niniejszym zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Procesora Podprocesorom wskazanych w podpunktach poniżej: 
  • Podwykonawcy Procesora, będący osobami fizycznymi, świadczący osobiście na rzecz Procesora usługi, w szczególności świadczący usługi w oparciu o umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną umowę cywilnoprawną, 
  • Członkowie organów Procesora, a także jego prokurenci lub pełnomocnicy, 
  • Podmioty prowadzące obsługę księgową i rachunkową Procesora, 
  • Podmioty dostarczające Procesorowi usługi hostingu.  
 17. Szczegółowe dane podmiotów wymienionych w punkcie powyżej w podpunktach a-d mogą zostać udostępnione Administratorowi Danych na jego wyraźne żądanie, z zastrzeżeniem, że Procesor może odmówić podania danych osobowych osób fizycznych, jeśli naruszałoby to ich prawa lub wolności. 
 18. Powierzenie przetwarzania danych Podprocesorom niewskazanym w par. 9 pkt 16 a-d wymaga uprzedniego zgłoszenia tego faktu Administratorowi danych, dając tym samym Administratorowi danych możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian dokonanego nie później niż na pięć dni od daty otrzymania zgłoszenia. Zgłoszenie może zostać dokonane w szczególności w formie elektronicznej. W przypadku braku sprzeciwu Administratora danych przyjmuje się, że wyraził on zgodę na korzystanie z Podporcesora. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Procesor nie może powierzyć danych Podprocesorowi, którego sprzeciw dotyczy – jednocześnie Procesor będzie uprawniony do rozwiązania w takim przypadku Umowy, ze skutkiem natychmiastowym, a Klientowi nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek odszkodowanie. 
 19. Podpowierzenie przetwarzania przez Podprocesora wymaga formy pisemnej. W przypadku podpowierzenia, na Podprocesora zostaną nałożone takie same obowiązki, jak wynikają z niniejszej Umowy. Procesor  odpowiada za działania Podprocesora jak za własne działania. 
 20. Procesor uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. 
 21. W terminie 14 dni od ustania Umowy, Procesor zobowiązany jest do usunięcia powierzonych danych ze wszystkich nośników, programów i aplikacji, w tym również ich kopii bądź do zwrócenia Administratorowi danych wszelkich danych osobowych, zależnie od decyzji Administratora danych. 
 22. Na żądanie Administratora danych Procesor udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków spoczywających na Procesorze oraz umożliwi Administratorowi danych  lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych. 
 23. Procesor  udzieli pomocy Administratorowi danych  w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia, jak również w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z art. 32–36 Rozporządzenia. 

§10

Pliki Cookie 

 1. Serwis Routimo.com oraz System wykorzystują pliki cookies przechowywane w celu tworzenia statystyk oglądalności serwisu oraz dostosowania treści serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. 
 2. Operator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Operatora lub innych podmiotów. 
 3. Operator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, marketingowych oraz zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu i rozpoznania Użytkownika przy kolejnej sesji. 
 4. Operator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 5. Operator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Operatora, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 6. Operator informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności Usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia Usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu. 
 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) Administrator danych informuje, że sposoby korzystania oraz usunięcia plików cookies zawarte są w instrukcjach producentów przeglądarek internetowych: 

§11

Siła wyższa 

 1. Strony zostają zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych i nieodwracalnych zdarzeń niezależnych od woli stron, powstałych po wejściu umowy w życie i których Stronie nie mogły przewidzieć w momencie zawierania Umowy, i którym nie mogły przeciwdziałać, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, katastrofy w transporcie, wojny i działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki powszechne.  
 2. W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej oraz ich konsekwencje będą trwały dłużej niż 40 dni roboczych, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§12

Zawieszenie usług 

 1. W wypadku gdy nie zostanie opłacona Opłata Abonamentowa za kolejny Okres Abonamentowy, konto zostanie automatycznie zawieszone w ostatnim dniu poprzedzającym nieopłacony Okres Abonamentowy. Zawieszone konto pozwala na dostęp do Panelu Klienta.
 2. Po upływie miesiąca od zawieszenia usługi konto zostaje zablokowane. Ewentualne odblokowanie jest możliwe poprzez kontakt z Operatorem.
 3. Po upływie dwóch miesięcy od zablokowania konta, wszystkie dane projektów, punktów i pojazdów są nieodwracalnie usuwane.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się ponownie wznowić zawieszoną usługę, będzie miał obowiązek zapłaty na rzecz Operatora pełnej kwoty Opłaty Abonamentowej za cały okres wstrzymania lub ograniczenia dostępu Klienta do Systemu.
 5. Ponowne podjęcie świadczenia usług wynikających z postanowień Umowy lub Regulaminu, nastąpi po uznaniu wszystkie zaległości na koncie bankowym Operatora. 
 6. W okresie zawieszenia usług wynikających z Umowy Klient nie jest zwolniony z obowiązku uiszczania Opłat Abonamentowych. 

§13

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje związane z wykonywaniem niniejszej umowy Klient winien zgłaszać do Biura Obsługi Klienta w Szczecinie przy ul. Rynek Sienny 4B, na piśmie, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Reklamacje złożone po upływie tego okresu będą pozostawione bez odpowiedzi. 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane Klienta, dane Konta Użytkownika, jego login w Systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych.  
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne. 
 5. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Klient nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Systemu. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.  
 6. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w dostępie Klienta do Oprogramowania. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te nie były uciążliwe dla Klienta i Użytkowników Systemu oraz aby były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w dostępie Klienta do Oprogramowania z przyczyn technicznych nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji.  

§14

Postanowienia końcowe 

 1. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Do czasu wejścia w życie nowego Regulaminu, obowiązuje poprzedni Regulamin. Nowy Regulamin wchodzi w życie z datą obowiązywania wskazaną w jego treści dla wszystkich aktualnych Klientów korzystających z Usługi, za wyjątkiem Klientów, którzy zamówili i aktywowali Usługę w okresie pomiędzy publikacją nowego Regulaminu, a datą obowiązywania wskazaną w jego treści – dla tych Klientów, nowy Regulamin obowiązuje od razu. 
 2. W przypadku zmian Regulaminu i Cennika Klient będzie informowany o wprowadzonej zmianie poprzez wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany w Umowie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
 4. Wszelkie informacje przekazane przez Klienta Operatorowi jako sugestie dotyczące ulepszeń, wprowadzenia nowych funkcjonalności mają charakter dobrowolny i ich przekazanie Operatorowi, o ile strony nie postanowią inaczej na drodze odrębnych porozumień, oznacza zrzeczenie się praw do praw, licencji czy udziałów w korzyściach osiągniętych na drodze eksploatacji powstałych ulepszeń lub nowych produktów. 
 5. Wprowadzenie do Systemu nowych funkcjonalności nie powoduje zmiany Regulaminu oraz nie wymaga zgody Klienta.  
 6. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia. 
 7. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Umowy i Regulaminu. 
 8. Wszelkie sprawy, których nie udało się przewidzieć w Regulaminie, Klient oraz Operator zobowiązują się zgodnie z dobrymi zwyczajami handlowymi i we wzajemnym poszanowaniu dobrego imienia, wizerunku firmy i jej reprezentantów, załatwić polubownie i w miarę potrzeby modyfikować pisemnie aneksem treść Umowy. 
 9. Klient oświadcza, że dobrowolnie i nieodpłatnie zezwala na wykorzystywanie nazwy firmy oraz logo w celach marketingowych, m.in. poprzez umieszczanie logo na: stronie internetowej, broszurach informacyjnych oraz liście wdrożeń i referencji.  
 10. W czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia Strony zobowiązane są do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich danych i informacji dotyczących drugiej Strony, uzyskanych przy wykonywaniu niniejszej umowy oraz do zachowania w całkowitej tajemnicy wszelkich danych oraz ich kopii, w szczególności: 
  • Informacji zawierających opis przedsiębiorstwa, strategii działania i kondycji finansowej, jak również każdego innego materiału, który kiedykolwiek zostanie otrzymany od Strony, pośrednio lub bezpośrednio w związku z wykonywaniem umowy, 
  • Udostępnionych informacji przekazanych zarówno w formie pisemnej, jak i słownej, odnośnie lub w związku z wszystkimi przyszłymi zapytaniami lub badaniami przeprowadzonymi przez Stronę. 
 11. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji Usługi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.